Επισυνάπτουμε σημείωμα από τη Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης.

Ακολουθεί και αντίστοιχο σημείωμα για τα ισχύοντα για μονογονεϊκή οικογένεια.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Αθήνα, 22 Απριλίου 2019

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Με τον όρο 8 της από 26/3/2019 κλαδικής ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ (πράξη κατάθεσης
4/ 27-3-2019) προβλέφθηκε ότι από 1.1.2019 η ισχύουσα βάσει του άρθρου 4 της ΣΣΕ Τραπεζών–ΟΤΟΕ 2016-2018 άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών προσαυξάνεται κατά 2 ακόμα ημέρες κατά έτος μετ' αποδοχών για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

Ειδικά αυτές οι δυο πρόσθετες μέρες, λαμβάνονται αφού πρώτα έχει εξαντληθεί η ετήσια κανονική άδεια ή έχει δηλωθεί στον προγραμματισμό των κανονικών αδειών ότι θα ληφθεί έως το τέλους του ημερολογιακού έτους.

Για την πιστή εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης η Γραμματεία Εργασιακών σχέσεων της ΟΤΟΕ επισημαίνει ότι:

ü  Η άδεια αποτελεί ατομικό δικαίωμα για κάθε γονέα ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται.

ü  Σε περίπτωση που και οι δυο γονείς δικαιούνται να κάνουν χρήση, αποφασίζουν κάθε φορά ποιος από τους 2 θα κάνει χρήση. Η δήλωση προς τον εργοδότη δεν απαιτείται να αφορά όλο το έτος, αλλά ο/η εργαζόμενος/νη έχει την ευχέρεια κάθε φορά που κάνει χρήση της ως άνω άδειας να προσκομίζει σχετική δήλωση από τον άλλο γονέα, ότι δεν έκανε χρήση της ως άνω άδειας.

ü  Αποτελεί δικαίωμα του/της εργαζομένου/νης να επιλέξει αν απουσιάσει ολόκληρη τη μέρα ή ορισμένες ώρες από την εργασία του για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του τέκνου του. Σε περίπτωση που ο/η εργαζόμενος/νη επιλέξει να ζητήσει τη χορήγηση της άδειας αυτής σε ώρες, διατηρείται στο ακέραιο το δικαίωμα του να εξαντλήσει το συνολικό αριθμό ημερών που δικαιούται για κάθε παιδί.

ü  Κάθε επιπλέον προϋπόθεση, που τυχόν θέτουν οι Τράπεζες (πχ απόσταση κλπ), δεν εδράζεται στο νόμο και στις κλαδικές ΣΣΕ και αποτελεί περιορισμό του δικαιώματος του γονέα.

ü  Η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί .

ü  Οι παραπάνω διατάξεις αφορούν και τους θετούς γονείς.

ü  Ο/Η εργαζόμενος/νη προσκομίζει σχετική βεβαίωση προσέλευσης στο σχολείο του παιδιού, εφόσον αυτή ζητείται από τον εργοδότη.

ü  Η ανωτέρω άδεια μπορεί να χορηγείται κατά την ημέρα του αγιασμού καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών, επειδή ο γονέας μπορεί να ενημερωθεί και τις ημέρες αυτές για θέματα λειτουργίας του σχολείου και για την επίδοση των παιδιών του.

ü  Εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, βάσει νόμου, ΕΣΣΕ, ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές.

Τυχόν οδηγίες – εγκύκλιοι των Τραπεζών, οι οποίες αποκλίνουν από τα ανωτέρω, δέον να αναμορφωθούν για να είναι σύμφωνες με τις κλαδικές ΣΣΕ, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός των διατάξεων για τη συμφιλίωση των επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των γονέων.

Συναδελφικά,

ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΤΑ

Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων ΟΤΟΕ

210 3388279

 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Αθήνα, 22 Απριλίου 2019

 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Το άρθρο 7 της από 15-4-2002 ΕΓΣΣΕ προβλέπει την χορήγηση 6 εργασίμων ημερών, και για όσους έχουν 3 και πλέον παιδιά 8 εργασίμων ημερών, κατ’ έτος μετ’ αποδοχών πέραν της κανονικής αδείας, στον χήρο ή χήρα, καθώς και στην άγαμη μητέρα ή τον άγαμο πατέρα (που ανεγνώρισε νομίμως το τέκνο), εφ όσον έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Χορηγείται μέχρι την συμπλήρωση της ηλικίας των 12 ετών από τα παιδιά .

Σύμφωνα μάλιστα με το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας τόσο από τον τίτλο του άρθρου 7 (Μονογονεϊκή άδεια), όσο και από το περιεχόμενο της διατάξεως, προκύπτει ότι η άδεια αυτή δίδεται προς ενίσχυσιν του μοναδικού γονέως του παιδιού, ο οποίος φέρει το βάρος της επιμελείας του. Συνεπώς η άδεια εξακολουθεί να οφείλεται και στην περίπτωση που ο γονεύς του παιδιού αποκτά νέο σύζυγο, αφού ο νέος αυτός σύζυγος δεν είναι και γονεύς του παιδιού.

Έτσι  η άδεια εξακολουθεί να οφείλεται και όταν ο χήρος ή χήρα γονεύς ή ο άγαμος γονεύς συνάψει νέο γάμο, (στην τελευταία περίπτωση με τρίτο πρόσωπο, και όχι με τον έτερο γονέα) αφού και στην περίπτωση αυτή ο γονεύς εξακολουθεί για το παιδί να είναι ένας, άρα από της πλευράς του παιδιού η οικογένεια εξακολουθεί να είναι μονογονεϊκή.

Η παραπάνω λύση ανταποκρίνεται και στον σκοπό του νόμου, που συνίσταται στην αυξημένη ανάγκη φροντίδος του παιδιού.  Η ανάγκη αυτή εξακολουθεί να υπάρχει, γίνεται μάλιστα κατά τη γνώμη μας επιτακτικότερη, αφού συσφίγγονται περισσότερο οι δεσμοί του γονέως με το παιδί του όταν στην οικογένεια προστεθεί τρίτο, ξένο έναντι του παιδιού, πρόσωπο.

Συναδελφικά,

ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΤΑ

Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων & Συμβάσεων ΟΤΟΕ

210 3388279

Go to top