ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ, με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας απέστειλε θέσεις και προτάσεις του κλάδου στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Ε. Αχτσιόγλου ενόψει της κατάθεσης νομοσχεδίου της Κυβέρνησης στην ελληνική Βουλή με αντικείμενο «Ρύθμιση Οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».

Οι θέσεις και οι προτάσεις της ΟΤΟΕ που τέθηκαν στην Υπουργό Εργασίας με σκοπό να συμπεριληφθούν στο παραπάνω νομοσχέδιο ως σχετικές ρυθμίσεις, αφορούν σε σημαντικά θέματα του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, τα οποία έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους τραπεζοϋπάλληλους και η εκκρεμότητα της αντιμετώπισής τους σε πολιτικό – νομοθετικό επίπεδο δυσχεραίνει περαιτέρω τη θέση τους.

Τα θέματα αυτά αφορούν στα εξής:

1. Τραπεζοϋπάλληλοι πρώην Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Με το ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α 66) συστήθηκε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας πολλών συνεταιριστικών Τραπεζών χωρίς όμως να έχουν απορροφηθεί από τις άλλες Τράπεζες, που ανέλαβαν επιλεγμένα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού τους, όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτές.

 

Για το λόγο αυτό ζητήσαμε να υπάρξει προσθήκη διάταξης στο άρθρο 4 του Ν.4608/2019 σύμφωνα με την οποία οι πρώην εργαζόμενοι των συνεταιριστικών Τραπεζών να προσλαμβάνονται, μετά από αίτησή τους, κατά προτεραιότητα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, (η ίδρυση της οποίας ήταν και θέση της ΟΤΟΕ που υποβλήθηκε στην Κυβέρνηση από το 2015), προκειμένου οι εργαζόμενοι αυτοί να αποκατασταθούν εργασιακά και με την εμπειρία που διαθέτουν, να συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της νέας Τράπεζας.

 

2.Τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου προκειμένου στις επιχειρήσεις, στις οποίες εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας, η υπέρβαση του ως άνω ωραρίου και η απασχόληση πέραν αυτού να συνιστά υπερωριακή απασχόληση.

Η ΟΤΟΕ έχει παγίως αντιταχθεί στην αλόγιστη χρήση των υπερωριών και της υπερεργασίας. Ακόμα, η ΟΤΟΕ, έχει αναλυτικά στοιχειοθετήσει με υποβολή υπομνημάτων στο Υπουργείο Εργασίας, ότι είναι απολύτως απαραίτητο να καταργηθεί η παγκόσμια πρωτοτυπία της μονομερώς επιβαλλόμενης από τον εργοδότη «υπερεργασίας» και να οριστεί ως υπερωριακή απασχόληση η υπέρβαση του συμβατικά καθορισμένου ωραρίου του κλάδου με παράλληλη πιστή τήρηση και έλεγχο των διατάξεων περί ωραρίου εργασίας.

3. Αποκατάσταση των Ρυθμίσεων του ν. 1876/1990.

Μετά και τη λήξη, ήδη από τον Αύγουστο του 2018, του 3ου Μνημονίου – Προγράμματος Στήριξης/Οικονομικής Προσαρμογής είναι αναγκαία η πλήρης επαναφορά της χρονικής επέκτασης ισχύος των ΣΣΕ και της μετενέργειας του συνόλου των όρων της ΣΣΕ στα προηγουμένως ισχύοντα με βάση τον ν. 1876/90.

Ακόμα ζητήσαμε την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 4 της ΠΥΣ 6/2012, η οποία περιορίζει το δικαίωμα προσαύξησης του μισθού λόγω προϋπηρεσίας των εργαζομένων (κλιμάκια Ενιαίου Μισθολογίου, ωριμάνσεις κλπ), προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατικά ομαλή μισθολογική εξέλιξη του εργαζόμενου ανάλογα με την υπηρεσία/προϋπηρεσία και την εμπειρία του.

  1. Διατήρηση σε ισχύ της διάταξης του άρθρου 32 του ν.4387/2016.

Mε την ως άνω διάταξη, οι διατάξεις των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων και κλάδων, που αφορούν στις παροχές ασθενείας σε χρήμα και ειδικότερα, στο είδος, στην έκταση, στο ύψος, και στη διαδικασία χορήγησης τους, εξακολουθούν να ισχύουν όπως ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του ν.4387/2016 και μέχρι την έκδοση του κανονισμού ασφάλισης του ΕΦΚΑ, ο οποίος όμως δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

Ζητήσαμε η χορήγηση εξόδων κηδείας, που αποτελεί παροχή σε χρήμα, να εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, τομέων ΤΑ-ΠΤΠΓΑΕ και ΤΑΠΕΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών των ταμείων αυτών, οι οποίοι πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν.


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

            Για τα παραπάνω θέματα, τα οποία θεωρούμε ιδιαίτερης σημασίας για τους τραπεζοϋπάλληλους, ζητήσαμε και συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας προκειμένου να της εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις και τα επιχειρήματα της ΟΤΟΕ και ταυτόχρονα ενημερώσαμε τα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια του κλάδου μας κατά τη διαδικασία της ψήφισης του παραπάνω σχετικού νομοσχεδίου.

            Νομίζουμε ότι τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις τα θέματα αυτά να ρυθμιστούν σωστά, δίκαια και οριστικά για τους εργαζόμενους στις Τράπεζες, προκειμένου να αποδοθούν στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα δικαιώματα, τα οποία η ΟΤΟΕ δεν ξέχασε ποτέ και παραμένουν μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα.

            Ελπίζουμε να υπάρξει η αναγκαία πολιτική θετική ανταπόκριση από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας, δεδομένου ότι τα θέματα αυτά αφορούν σχεδόν όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο μας, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη και να τύχει της ανάλογης ευαισθησίας για την αντιμετώπισή του.

            Η ΟΤΟΕ θα παρακολουθεί την πορεία των παραπάνω θεμάτων που έθεσε στην Κυβέρνηση και θα προχωρήσει σε σχετική νέα ενημερωτική ανακοίνωση για την οποιαδήποτε εξέλιξη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Go to top