Ανακοίνωση Νο 82

Υπεγράφη η Επιχειρησιακή Σύμβαση ΣΕΤΠ-Τράπεζας Πειραιώς 2022-2024

Διασφάλιση, κατάκτηση κι εφαλτήριο, για νέες διεκδικήσεις

Συνάδελφοι,

Υπεγράφη σήμερα, μεταξύ του Σ.Ε.Τ.Π. και της Τράπεζας Πειραιώς, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2022 – 2024. Πρόκειται για τον κορυφαίο διαχρονικά θεσμό, που ο Σ.Ε.Τ.Π. κάνει για μια ακόμα φορά πράξη και συνάμα κορυφαία κατάκτηση, για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα. Απαιτήθηκαν για αυτό, 13 συναντήσεις και κορύφωση των εξαντλητικών διαπραγματεύσεων και αντιπαραθέσεων, μετά από τη δυναμική και μαζική απεργία στις 21 Ιουνίου.

Η νέα Σύμβαση έχει διετή διάρκεια, θωρακίζει την απασχόληση (ρήτρα απασχόλησης, ρυθμίσεις για την εκπαίδευση) διασφαλίζει και διατηρεί τα δικαιώματα (κωδικοποίηση όλων των προηγούμενων ΣΣΕ), προσθέτει κατακτήσεις και διευρύνει το εισόδημα των εργαζομένων (μη συμψηφισμός αυξήσεων, αύξηση και θεσμοθέτηση νέων επιδομάτων και παροχών, διασφάλιση των παροχών υγείας του πρ. ΤΑΥΤΕΚΩ, παροχές για την οικογένεια).

Συνάδελφοι,

Με τη νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση κατακτήθηκε και ικανοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των διεκδικήσεων που είχε θέσει ο Σ.Ε.Τ.Π. στην έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Διοίκηση.

Ειδικότερα:

Διάρκεια Σύμβασης

Ο διετής ορίζοντας της Σύμβασης δημιουργεί την ασφάλεια που απαιτείται για τους εργαζόμενους σε μια εποχή νέων προκλήσεων και μετασχηματισμού της Τράπεζας.

Προστασία της απασχόλησης

Η ρήτρα περιλαμβάνεται και σε αυτή τη σύμβαση και μάλιστα πιο ισχυρή: «Η Τράπεζα επιβεβαιώνει τη βούλησή της να προστατεύσει την απασχόληση των εργαζομένων. Η Τράπεζα λαμβάνει εύλογα, κατά τις περιστάσεις, μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται οι απολύσεις για οικονομοτεχνικούς λόγους».

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Σε μια περίοδο ιστορικά αυξημένου πληθωρισμού και εκτόξευσης της ακρίβειας, για την κάλυψη μέρους των αναγκών που δημιουργούνται, συμφωνήθηκε έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τους εργαζόμενους κλιμακωτά, σε αναλογία με τις μικτές ετήσιες αποδοχές και με βάση το μισθό του Ιουλίου του 2022, ως εξής:

- €360 για εργαζόμενους με ετήσιες μικτές αποδοχές ως €22.400,

- €240 για εργαζόμενους με ετήσιες μικτές αποδοχές από €22.400,01 ως €26.600,

- €150 για εργαζόμενους με ετήσιες μικτές αποδοχές από €26.600,01 ως €30.000.

Για την κατάταξη στις τρεις κλίμακες, στις ετήσιες μικτές αποδοχές, δεν θα υπολογίζονται τα καταβαλλόμενα στους εργαζόμενους, επιδόματα ταμείου-meetergreeter, επιδόματος ΑΜΕΑ και βρεφονηπιακής φύλαξης.

Η οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους, θα καταβληθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο και αφορά σημαντικά μεγάλο αριθμό εργαζομένων κατ’ αναλογία των άλλων Τραπεζών.

Ο Σ.Ε.Τ.Π. ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο του πληθωρισμού, θα επαναφέρει τη διεκδίκηση στη Διοίκηση, για βελτιωμένη οικονομική ενίσχυση των συναδέλφων για τα επόμενα χρόνια. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα, ότι η ολιστική αντιμετώπιση της ακρίβειας των τιμών, είναι ευθύνη κι αρμοδιότητα της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, ώστε με στοχευμένες ενέργειες και παρεμβάσεις στην αγορά, να περιορίζει και να προστατεύει αποτελεσματικά τις επιπτώσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών.

Μη συμψηφισμός και πραγματική καταβολή των αυξήσεων που προέρχονται από τις αυξήσεις των επιδομάτων της Κλαδικής Σύμβασης

Ο Σ.Ε.Τ.Π. κατάφερε μια ευρείας σημασίας θεσμική και οικονομική κατάκτηση για τους εργαζόμενους, η οποία δεν υφίσταται ανάλογη σήμερα σε άλλη συστημική Τράπεζα, ενώ η θεσμοθέτησή της λειτουργεί καταλυτικά για την περαιτέρω βελτίωση των όρων της, σε επόμενη Ε.Σ.Σ.Ε.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που έχουν στη μισθοδοσία τους, υπέρτερες αποδοχές των κλαδικών και επιχειρησιακών αμοιβών, και μέχρι του ποσού των €110, θα λαμβάνουν ως αύξηση στο μισθό τους, και δε θα συμψηφίζονται όπως γινόταν μέχρι σήμερα, τις αυξήσεις που θα προέρχονται από την αναπροσαρμογή των επιδομάτων γάμου, επιστημονικού, τέκνων και παιδικής μέριμνας. Με τη ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζονται οι μέχρι σήμερα πρακτικές που ακολουθούνται για το ίδιο θέμα.

Από τη ρύθμιση αυτή, ωφελούνται συνολικά πάνω από 2.500 συνάδελφοι, που προστίθενται στους 3.500 εργαζόμενους, οι οποίοι θα δουν πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους, με την εφαρμογή της Κλαδικής Σύμβασης ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2022-2024 από την 1-10-2022.

Θεσμοθέτηση πρόσθετης παροχής σε συναδέλφους με ειδικούς ρόλους (PBO,ΣΜΕ,UMO)

Με τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε. θεσμοθετείται για πρώτη φορά, η αναγνώριση της συνεισφοράς των ειδικών ρόλων με καταβολή πρόσθετης ετήσιας παροχής. Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε την αδιάλλακτη και διαχρονική στάση της Διοίκησης, για τη μη ρύθμιση μηνιαίου επιδόματος ειδικά σε θέσεις ευθύνης αλλά και στους ειδικούς ρόλους. Τελικά, συμφωνήθηκε ετήσια παροχή ύψους €200 για το 2022 και €200 για το 2023, στους συναδέλφους P.B.O.,Σ.Μ.Ε,UMO, που θα καταβάλλεται το μήνα Οκτώβριο. Η παροχή αυτή θέτει για το Σύλλογο, ένα πρώτο και αρχικό πλαίσιο για τη μελλοντική επαναρρύθμιση του και αποτελεί τη διεκδικητική βάση εκκίνησης για άλλους ρόλους και θέσεις ευθύνης.

Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους της πρ. Γενικής Τράπεζας

Για τους εργαζόμενους που προέρχονται από την πρώην Γενική Τράπεζα απαλείφεται η αρνητική διαφορά που είχαν στο μισθό τους και από 1.9.2022 θα λαμβάνουν τις αποδοχές τους χωρίς αυτήν τη διαφορά, βλέποντας πλέον πραγματική αύξηση στο μισθό τους.

Μείωση επιτοκίου δανείων προκαταβολής μισθών

Το επιτόκιο των υφιστάμενων και των νέων δανείων προκαταβολής μισθών (έως 5 μισθούς) μειώνεται κατά 0,25 και διαμορφώνεται στο 1% με ημερομηνία ισχύος του από την 1.10.2022.

Αυξήσεις σε καταβαλλόμενα επιδόματα και παροχές

  1. Αυξάνεται 5% το μηνιαίο επίδομα που χορηγείται στους εργαζόμενους ΑΜΕΑ και σε εργαζόμενους με τέκνα ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και άνω , και διαμορφώνεται σε €420.
  2. Αυξάνεται το εφάπαξ ποσό που χορηγείται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, σε όλους τους τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζόμενους από €50 σε €60 για κάθε τέκνο.
  3. Αυξάνεται το ποσό της επιβράβευσης για την εισαγωγή των τέκνων των εργαζόμενων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα €1.000 από €950.
  4. Αυξάνεται το ποσό της επιβράβευσης για τους εργαζόμενους που αποκτούν πρώτο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα €2.000 από €1.900.
  5. Αυξάνεται το εφάπαξ ποσό για την παράλληλη φοίτηση τέκνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαμορφώνεται από €1.470 σε €1.600.
  6. Η επιδότηση της ετήσιας κάρτας ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ καθορίζεται στο ποσό των €180.000 ετησίως.

Οικονομικές ρυθμίσεις για την υιοθεσία τέκνου και για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

α) Χορηγείται εφάπαξ ποσό €2.000 ανά τέκνο στην περίπτωση πράξεων υιοθεσίας τέκνου με την προσκόμιση απαραίτητων δικαιολογητικών.

β) Οι οικονομικές ρυθμίσεις της Κλαδικής Σύμβασης για τις εργαζόμενες γυναίκες που υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (€1.000 ανά προσπάθεια και μέχρι 4 προσπάθειες) διευρύνονται και για τους άνδρες εργαζόμενους στην Τράπεζα, με συζύγους που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κι οι οποίες ανήκουν στον Κλάδο Υγείας του ΤΕΑ για τουλάχιστον δύο μήνες.

Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των εργαζόμενων

Σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού των εργασιών, η έγκαιρη, τακτική κι επαρκής εκπαίδευση και επανακατάρτιση των εργαζόμενων σε νέους ρόλους, καθήκοντα και δεξιότητες αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε ότι η Τράπεζα αναλαμβάνει να μεριμνά για την έγκαιρη εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε ότι η Τράπεζα θα ενημερώνει και θα συζητά με το Σ.Ε.Τ.Π. σε τακτική και συστηματική βάση, τα σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού και τις όποιες επιδράσεις του, στη διάρθρωση της απασχόλησης.

Τηλεργασία

Συμφωνήθηκε εντός εξαμήνου από την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης, να συζητηθεί και να υπογραφεί μεταξύ Σ.Ε.Τ.Π. και Τράπεζας, ειδική συλλογική σύμβαση, που θα ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα της τηλεργασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προβλέψεις της Κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2022-2024.

Κωδικοποίηση διατάξεων ΕΣΣΕ και ακροτελεύτια διάταξη

Συμφωνήθηκε μέχρι το τέλος Αυγούστου, η κωδικοποίηση κι η υπογραφή, σε ενιαίο κείμενο όλων των διατάξεων, των προηγούμενων Επιχειρησιακών Συμβάσεων και της νέας ΕΣΣΕ, όπως σχετικά προβλέπεται πλέον από τη νομοθεσία. Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ξεκινά την 1.5.2022 και λήγει 30.4.2024,ενώ συμφωνήθηκε να ισχύει ως την υπογραφή νέας ΕΣΣΕ και με ισχυρή κι επαρκή ακροτελεύτια διάταξη.

Διασφάλιση των παροχών υγείας σε χρήμα του πρ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Τέλος, και εξίσου σημαντικό θέμα στη νέα ΕΣΣΕ, είναι ότι, η Τράπεζα δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της κάλυψης και καταβολής των σημερινών παροχών υγείας σε χρήμα του πρ. ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΓΑΕ (πληρωμή του συνόλου των αποδοχών για όλες τις ημέρες ασθενείας του εργαζόμενου, καταβολή του επιδόματος συμπαράστασης και των εξόδων κηδείας).

Η δέσμευση της Τράπεζας, έρχεται να αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες αρνητικές ανατροπές που τυχόν επιφέρει ο υπό έκδοση νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών του ΕΦΚΑ, διασφαλίζοντας για τους εργαζόμενους, τις σημερινές παροχές του πρ. ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΓΑΕ. Παράλληλα αποτελεί μια μοναδική κατάκτηση στο πάγιο αίτημα και τον αγώνα της Ομοσπονδίας μας, για τη διασφάλιση και συνέχιση αυτών των παροχών, μετά την εισαγωγή του ΕΦΚΑ.

 

Συνάδελφοι,

Την ώρα που υπογράφεται η νέα ΕΣΣΕ, ενημερωνόμαστε από τους συναδέλφους μας, ότι η Διοίκηση προχωρά στην ανακοίνωση έκτακτων και υψηλών bonusesπαραγωγικότητας, προς αριθμό εργαζομένων και με συγκεκριμένα κριτήρια.

Από την πλευρά μας, ασκήσαμε με κάθε τρόπο πίεση, αφενός καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα, αφετέρου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, καθώς και με αναφορά στη συνεισφορά των εργαζομένων στην αλλαγή σελίδας της Τράπεζας, κατά την τοποθέτησή μας στη Γ.Σ. των μετόχων του Ομίλου, ώστε η Διοίκηση να ξεκινήσει να αμείβει τη συμβολή των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε για ακόμα μια φορά: οι έκτακτες αυτές παροχές που αντικατοπτρίζουν μέρος της συνεισφοράς και της προσπάθειας των εργαζόμενων, στα θετικά αποτελέσματα της Τράπεζας, δεν αποτελούν σταθερές και ρυθμισμένες μόνιμες αποδοχές στο μισθό, θέση που διαχρονικά αγωνιζόμαστε να υλοποιήσουμε, μέσα από την υπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων, αλλά για τους δικούς της λόγους, η Διοίκηση επιθυμεί μονομερώς να παρέχει.

 

Συνάδελφοι,

Το περιβάλλον, μέσα στο οποίο διεξήχθη η συλλογική διαπραγμάτευση με τη Διοίκηση για την υπογραφή της νέας Ε.Σ.Σ.Ε., διαμορφώθηκε από το νομοθετικό πλαίσιο της «μνημονιακής» εποχής - το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και στη θεσμική και στην οικονομική του διάσταση (πχ πάγωμα πολυετιών μέχρι η ανεργία να φθάσει κάτω από το 10%). Πλαίσιο, το οποίο επιπλέον πιέζει χρονικά τη συλλογική εκπροσώπηση, στην υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης εντός συγκεκριμένων ορίων, δίχως, μάλιστα, την ύπαρξη ασφαλών εναλλακτικών λύσεων που προϋπήρχαν.

Παράλληλα, με το ναρκοθετημένο εργασιακό νομοθετικό πλαίσιο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, διαπιστώσαμε με λύπη μας - ποικίλες και αναντίστοιχες με τις διεκδικήσεις μας - συνδικαλιστικές δράσεις από τους υπόλοιπους Συλλόγους, που ουσιαστικά δεν συνεισέφεραν κάτι το ουσιαστικό αλλά, μόνο και διαρκώς, αποπροσανατόλιζαν από τον κυρίαρχο στόχο, παρά το κάλεσμα μας για ενότητα στη δράση.

Σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση αποτελεί μια σημαντική θεσμική επιτυχία του Σ.Ε.Τ.Π. και όλων των εργαζόμενων. Με συγκεκριμένο σχέδιο και αποφασιστικότητα, καταφέραμε να υπογράψουμε νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση με ουσιαστικό περιεχόμενο, που θέτει στέρεες βάσεις, σε μια εποχή πρωτοφανών εξελίξεων.

Η επιτυχία αυτή, που ανήκει σε όλους τους εργαζόμενους, δεν αποτελεί φυσικά το τέλος, αλλά έναν ακόμα σταθμό, στο μακρύ ταξίδι της διαδρομής για την ολοκληρωτική ρύθμιση των διεκδικήσεων και των αναγκών των εργαζόμενων. Διεκδικήσεις που συνεχίζουν για τον Σύλλογο να παραμένουν ζωντανές κι επίκαιρες.

Σε μια εποχή ισχυρής αβεβαιότητας και διαδοχικών ανατροπών σε οικονομικό, κοινωνικό και γεωπολιτικό επίπεδο, ο αντιπροσωπευτικός Σύλλογος, έχει την ευθύνη να προασπίσει και να αποδώσει, πραγματική ικανοποίηση και προοπτική, με ασφάλεια στην εργασία. Με την υπογραφή της νέας Ε.Σ.Σ.Ε. μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και σιγουριά για νέους αγώνες και διεκδικήσεις.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον πραγματικό συνδικαλισμό που έχει αρχές, αξίες και δίνει πραγματικές απαντήσεις στις ανάγκες των εργαζομένων. Με τη στήριξη των ίδιων των εργαζομένων που καθημερινά αναγνωρίζουν τις προσπάθειες και το έργο μας, συνεχίζουμε όλοι μαζί, να προασπίζουμε και να βελτιώνουμε με τις κατακτήσεις μας, τις εργασιακές σχέσεις όλων των συναδέλφων στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ – ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ

για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης        Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top