Ανακοίνωση Νο 83

 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ REALESTATE ΕΧΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΕΤΠ-ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ –PIRAEUSREALESTATEMANAGEMENT

Μετά από ένα μήνα διαρκών διαβουλεύσεων κι ουσιαστικής διαπραγμάτευσης με τη Διοίκηση της Τράπεζας, ακόμα και μετά την μονομερή απόφαση της για μεταφορά των εργαζόμενων στην νέα θυγατρική που ιδρύθηκε για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, ο ΣΕΤΠ επέμεινε, απαίτησε και κατάφερε, την υπογραφή Συλλογικής Συμφωνίας, για τη πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η νέα συλλογική συμφωνία, αν και υπογράφηκε μετά την μεταφορά τους βάσει και μόνο του ΠΔ178/2002, στην οποία οδηγήθηκαν οι εργαζόμενοι, μέσα από ανεύθυνες, ατελέσφορες πρακτικές, έρχεται να καλύψει, για άλλη μια φορά, το κενό ασφάλειας που υφίσταται κατά τη διενέργεια των κάθε μορφής αποσχίσεων δραστηριότητας του Ν4601/2019.

Είναι περιττό να επαναλάβουμε, την πάγια αντίθεσή μας στις μορφές των εταιρικών μετασχηματισμών που έχουν νομοθετηθεί και εφαρμόζονται, σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Μετασχηματισμοί που πέραν της αλλοίωσης των μέχρι σήμερα χαρακτηριστικών των πιστωτικών ιδρυμάτων, δημιουργούν θεσμική κι οικονομική ανασφάλεια στους εργαζόμενους και στα δικαιώματά τους.

Στο συγκεκριμένο αυτό νομοθετικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους, το περιεχόμενο της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ ΣΕΤΠ-Τράπεζας Πειραιώς- Real Estate Management MAE και με τη στήριξη της ΟΤΟΕ, έρχεται να διορθώσει τις νομοθετικές ελλείψεις και να εξασφαλίσει, στο διηνεκές και στο ακέραιο, τα κλαδικά και επιχειρησιακά δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της νέας ΕΣΣΕ 2022-2024) που έχουν οι συνάδελφοι στην Τράπεζα Πειραιώς και θα εξακολουθήσουν να έχουν, τόσο στη νέα θυγατρική, όσο και σε οποιονδήποτε επόμενο εργοδότη.

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο της νέας τριμερούς συλλογικής συμφωνίας, περιλαμβάνει:

1. Η απασχόληση των εργαζόμενων εξασφαλίζεται υπό το ισχύον νομικό, θεσμικό, κλαδικό και επιχειρησιακό πλαίσιο και οι εργαζόμενοι διατηρούν κατά τη μεταβίβασή τους αλλά και στο μέλλον, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, στη νέα εταιρεία τόσο ως θυγατρική της Τράπεζας, όσο και με οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεσή της στο μέλλον.

2.  Οι μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές, οικονομικές και άλλες παροχές, καθώς και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων που πηγάζουν από τις εκάστοτε ισχύουσες Κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών, την ισχύουσα επιχειρησιακή ΣΣΕ Τράπεζας – ΣΕΤΠ (ΕΣΣΕ 2022-2024, όσο και τις προηγούμενες ΣΣΕ), τους όρους του Κανονισμού Προσωπικού, όπως ισχύει σήμερα  (Οργανισμός Προσωπικού), τις Πράξεις της Διοίκησης, Πρακτικά Συμφωνίας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, και τα ισχύοντα από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια, θα διατηρηθούν και θα συνεχίσουν να ισχύουν στο σύνολό τους και στο μέλλον στη νέα εταιρεία όσο και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεσή της στο μέλλον.

3. Ως ημερομηνία πρόσληψης στη νέα εταιρεία θεωρείται η ημερομηνία πρόσληψης στην Τράπεζα Πειραιώς (συμπεριλαμβάνονται όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας), χωρίς καμία διακοπή του χρόνου εργασίας.

4. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εκάστοτε ισχυουσών Κλαδικών ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών (σήμερα και στο μέλλον) θα ισχύσουν στο σύνολο τους και θα εφαρμόζονται από τη νέα εταιρεία για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς που έχουν μεταφερθεί σε αυτή όσο και σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεσή της στο μέλλον.

5. Το ύψος των καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των οικειοθελών παροχών) των εργαζομένων - όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των εργασιών των τμημάτων στο νέο εταιρικό σχήμα - δεν δύναται να μειωθούν, ούτε συμψηφίζονται με τυχόν αυξήσεις που θα προβλεφθούν στις εκάστοτε ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών.

6. Οι εργαζόμενοι που θα μεταβιβασθούν στη νέα εταιρεία θα παρέχουν την εργασία τους στον ίδιο νομό που απασχολούνται σήμερα.

7. Τα κάθε είδους δάνεια και οι κάρτες που έχουν ήδη χορηγηθεί στους εργαζόμενους,  εξακολουθούν να έχουν τους ίδιους όρους που θα ισχύσουν για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς (προϋποθέσεις, επιτόκια κ.λπ.), μέχρι την λήξη τους. Ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια που πρόκειται να χορηγηθούν στο μέλλον, θα ισχύσουν οι όροι, οι οποίοι θα προβλέπονται από την εκάστοτε Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών.

8. Η Τράπεζα και η νέα εταιρεία δεσμεύονται ότι θα μεριμνήσουν και θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες επιχειρώντας όσοι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΙΛΤ - ΑΤ, τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΑΠΕΤΒΑ να διατηρήσουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

9. Κάθε εργαζόμενος που έχει μεταβιβαστεί στη νέα εταιρεία, λόγω της πρόωρης διακοπής της ασφάλισης του στο ΤΕΑ Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς και μη πλήρωσης των προυποθέσεων απόληψης της εφάπαξ παροχής του κλάδου Α,θα λάβει από την Τράπεζα ένα καθαρό ποσό που θα ισούται με τις τακτικές εργοδοτικές εισφορές που η Τράπεζα έχει καταβάλει υπερ του στο ΤΕΑ για τον χρόνο ασφάλισης του στον κλάδο Α. Αναφορικά με το Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας και Νοσοκομειακής Περίθαλψης (ΝΝ σήμερα ή άλλης ασφαλιστικής εταιρείας στο μέλλον), οι εργαζόμενοι διατηρούν στη νέα εταιρεία τους όρους που είχαν ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, μέσα από παρόμοιο ασφαλιστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αρωγής τέκνων διατηρείται ως είχε.

10. Η Τράπεζα Πειραιώς και η νέα εταιρεία, δεσμεύονται από τη ρήτρα προστασίας απασχόλησης των εργαζομένων, όπως αυτή προβλέπεται στην κλαδική Συλλογική σύμβαση της ΟΤΟΕ.

11. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας από τη νέα εταιρεία (και ανεξάρτητα των μεταβολών, εταιρικών, ή άλλων ενδεχομένως που θα έχουν επέλθει), οιουδήποτε εκ των ανωτέρω εργαζόμενων για οποιοδήποτε λόγο (εξαιρουμένων εκείνων που έχουν ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα και όσων έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς) η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαναπροσλαμβάνει κατά προτεραιότητα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της τους υπαλλήλους της εταιρείας που προέρχονται από την Τράπεζα Πειραιώς και έχουν μείνει χωρίς εργασία, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος εργασίας στη νέα εταιρεία θα αναγνωρίζεται και θα συνυπολογίζεται για όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα.

12. Η Τράπεζα Πειραιώς και η νέα εταιρεία θα διασφαλίσουν με σχετικό συμβατικό όρο σε συμφωνία που θα διέπει τη μεταβίβαση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της θυγατρικής εταιρείας σε τρίτο αγοραστή, ότι κατά την εν λόγω μεταβίβαση οι παραπάνω όροι θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται στις ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων.

Συνάδελφοι της RealEstate,

Η σημαίνουσα αυτή συλλογική συμφωνία, αποτελεί την πολυτιμότερη εργασιακή περιουσία σας για το παρόν και το μέλλον. Συμφωνία, η οποία χρειάζεται να θωρακιστεί και να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο, από την ίδρυση Σωματείου Εργαζομένων στη νέα εταιρεία.

Σε αυτό το έργο ο ΣΕΤΠ θα είναι εδώ μαζί σας, σήμερα και στο μέλλον, προκειμένου να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, η παρούσα συλλογική συμφωνία που κατοχυρώνει την τραπεζοϋπαλληλική ιδιότητα.

Ο ΣΕΤΠ προσπάθησε και κατάφερε, κανένας εργαζόμενος να μην είναι μόνος του. Κανένας εργαζόμενος να μη μείνει απροστάτευτος.

Συνάδελφοι,

Ο ΣΕΤΠ θα συνεχίσει με όλες του τις δυνάμεις, να παρεμβαίνει με κάθε τρόπο, ώστε να αποτρέπει δυσμενείς εξελίξεις για τους εργαζόμενους ακόμα και στις πιο αντίξοες σημερινές συνθήκες, με πρωτοφανείς εξελίξεις. Συνεχίζουμε να συνεισφέρουμε με ευθύνη, σοβαρότητα και με την ίδια δυναμική, έργο, ασφάλεια και προοπτική για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης     Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top