Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο 128

Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης

Τήρηση του κλαδικού ωραρίου

Συνάδελφοι,

Με αφορμή το γεγονός ότι η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει εκδώσει εσωτερικό κανονισμό και οδηγίες για την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν σε αυτόν ελλείψεις και αναφορές που είναι επιβεβλημένο να αναθεωρηθούν για να εναρμονιστούν με την κείμενη νομοθεσία και τις συλλογικές μας συμβάσεις.

Για τον λόγο αυτό, αποστείλαμε επιστολή στον διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, κο Γεωργόπουλο, με την οποία επισημαίνουμε:

  • Απαιτείται περαιτέρω διόρθωση στον χαρακτηρισμό των εργαζομένων ως πρόσωπα διεύθυνσης και εποπτείας και για αυτό ζητήσαμε να μας γνωστοποιήσει η Διοίκηση τους σχετικούς πίνακες προσωπικού.
  • Απαιτείται να απαλειφθεί ο παράνομος όρος περί συμψηφισμού της αποζημίωσης απασχόλησης πέραν της συμβατικής υποχρέωσης. Δηλαδή αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα, εκτός από εκείνους που αποτελούν πραγματικά και με βάση τον νόμο, πρόσωπα διεύθυνσης και εποπτείας.
  • Απαιτείται για τους εργαζόμενους σε τηλεργασία να χρησιμοποιούν την κάρτα εργασίας κατά τη διάρκεια της απασχόλησή τους, όπως ακριβώς συμβαίνει για την εργασία με φυσική παρουσία.

Συνάδελφοι,

Η τήρηση του ωραρίου εργασίας και η αμοιβή της υπερωριακής απασχόλησης, δε μπορεί να οριοθετείται από Πολιτικές και Κανονισμούς της Τράπεζας. Οι Συλλογικές μας Συμβάσεις και ο Νόμος, είναι εκείνα με τα οποία η Τράπεζα οφείλει να συμμορφωθεί.

Σε κάθε περίπτωση:

  • Τηρούμε το κλαδικό ωράριο εργασίας.
  • Καταγράφουμε τον πραγματικό χρόνο εργασίας μας στη ψηφιακή κάρτα εργασίας, μέσω της ειδικής εφαρμογής που λειτουργεί στην Τράπεζα.
  • Ελέγχουμε για την ορθότητα τους, τα μεταφερόμενα από την Τράπεζα στοιχεία στην εφαρμογή «myergani» («Ημερολόγιο») του Υπουργείου Εργασίας.
  • Ενημερώνουμε άμεσα το Σ.Ε.Τ.Π. για την εμφάνιση αθέμιτων πρακτικών στη χρήση της ψηφιακής κάρτας και εμφάνισης αλλοιωμένων στοιχείων ωραρίου εργασίας στο ημερολόγιο της εφαρμογής myergani.

Ο Σύλλογός μας πριν ακόμα την έναρξη, αλλά και κατά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, έχει ενημερώσει και έχει πραγματοποιήσει σειρά παρεμβάσεων προς τη Διοίκηση και το Υπουργείο Εργασίας, για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει για την ορθή εφαρμογή της.

- Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μη δεχθούν να δηλώνουν ψευδή στοιχεία.

- Διεκδικούμε να καταβάλλεται η αποζημίωση για την υπέρβαση του συμβατικού ωραρίου εργασίας κατά τη μισθοδοσία κάθε επόμενο μήνα, χωρίς την παρέμβαση, ή αίτημα του εργαζόμενου.

- Διεκδικούμε τη νομοθετική κατάργηση της υπερεργασίας, σύμφωνα και με την πάγια διεκδίκηση της ΟΤΟΕ.

- Η συνεχής πραγματοποίηση υπερωριών υποδηλώνει την έλλειψη προσωπικού στην Τράπεζα, γεγονός που πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν της η Διοίκηση και να αλλάξει πολιτική.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μουλακάκης            Βάιος Νάκος

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top