Αριστεία

Ύστερα από σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογός μας χορηγεί τα παρακάτω Αριστεία για τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα:

Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.  Αριστείο άνω του 18,5 για το Γυμνάσιο και άνω του 18 για το Λύκειο 150€.
2.  Εισαγωγή σε
ΑΕΙ  300€.
3.  Εισαγωγή σε
ΤΕΙ 300€.
4. Απόκτηση πτυχίου
ΑΕΙ ή ΤΕΙ  500€.
5. Απόκτηση πτυχίου
Ανοικτού Πανεπιστημίου 450€.
Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

ΙΙ. ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Εισαγωγή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ  450€.
2. Απόκτηση πτυχίου
ΑΕΙ ή ΤΕΙ  450€.
3. Απόκτηση πτυχίου
Ανοικτού Πανεπιστημίου 450€.
Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.


Μέσα από τις Επιχειρησιακές Συμβάσεις, ο Σύλλογός μας έχει επιτύχει να δίνονται επιβραβεύσεις - Αριστεία και από την Τράπεζα προς όλους τους Τραπεζοϋπάλληλους, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού - όχι όμως κολλέγια - και αυτές είναι:

Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

1. Αριστείο άνω του 18,5 για το Γυμνάσιο και άνω του 18 για το Λύκειο 250€.
2. Εισαγωγή σε
ΑΕΙ  900€.
3. Εισαγωγή σε
ΤΕΙ  900€.

4. Παιδιά συναδέλφων, πέρα του ενός που σπουδάζουν παράλληλα, λαμβάνουν εφ' άπαξ το ποσό των 1400€, ενώ από τρία παιδιά και άνω, 2600€.

5. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με βαθμό "άριστα" 1400€.
6. Απόκτηση πτυχίου
Ανοικτού Πανεπιστημίου με βαθμό "άριστα" 1200€.
Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

II. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ  1900€.
2. Απόκτηση πτυχίου
Ανοικτού Πανεπιστημίου 1400€.
Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

 

 

 

Go to top