Αναζητήστε

Ανακοίνωση Νο : 217
ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΑΠΤΠΓΑΕ

 

Αναφορικά με το θέμα της επικεφαλίδας, ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους με τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 3 του Π.Δ. 279/ΦΕΚ 49/ΤΑ/23-04-1982 (παροχή εις χρήμα – επίδομα ασθενείας), το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται μόνο σε περίπτωση ανικανότητας του ασφαλισμένου, που παρατείνεται περισσότερο από τρεις (3) ημέρες, από την τέταρτη (4η) ημέρα της αναγγελίας αυτής στο Τομέα και εφόσον διαρκεί αυτή το πολύ μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες για την ίδια ασθένεια.

Ανακοίνωση 217

Από την ως άνω διάταξη προκύπτει ότι ο(η) ασφαλισμένος(η) υποχρεούται από την τέταρτη (4η) ημέρα της ανικανότητας προς εργασία να προβεί σε αναγγελία της ασθένειας – ανικανότητας στις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα (Χαρ. Τρικούπη 6 -8-10, Αθήνα, 2ος όροφος, από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.).
Οι αργίες καθώς και οι εορταστικές ημέρες συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα της ανικανότητας του(ης) ασφαλισμένου(ης) προς εργασία.
Η αναγγελία της ασθένειας – ανικανότητας μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσον, όπως ενδεικτικά με αυτοπρόσωπη εμφάνιση του ασφαλισμένου(ης) ή τρίτου προσώπου στον Τομέα, με FAX στον αριθμό 210-3605545, τηλεφωνικά στο τηλέφωνο με αριθμό 210-3606240 κλπ.
Η σχετική ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικό, που αφορούν την αιτούμενη αναρρωτική άδεια, λόγω της συγκεκριμένης ασθένειας - ανικανότητας, μπορούν πλέον να υποβάλλονται και σε απλό φωτοαντίγραφο (Ν. 4250/2014) και να αποστέλλονται στον Τομέα με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Πάντως, εφιστούμε την προσοχή στους ασφαλισμένους(ες) ότι, η ως άνω ιατρική γνωμάτευση πρέπει να υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αιτούμενης περιόδου αναρρωτικής άδειας, προκειμένου ο Τομέας να έχει την δυνατότητα διενέργειας σχετικού ελέγχου, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.
Σε κάθε περίπτωση που η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας πραγματοποιείται μετά τη λήξη της περιόδου αυτής (αναρρωτικής άδειας), η εν λόγω αναρρωτική άδεια δεν θα επιδοτείται από τον Τομέα, αφού δεν θα υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας του σχετικού ελέγχου.
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ για τις εγκύους γυναίκες και για τους(ις) ασφαλισμένους(ες), που νοσηλεύονται σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, θεραπευτήριο, κλινική κλπ.
Από την ισχύ της παρούσας παύει να ισχύει η ανακοίνωση Νο. 205 της 23ης Μαρτίου 2015.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Συμπλήρωσε την αίτηση εγγραφής στο Σύλλογό μας.

Δυνάμωσε την προσπάθειά μας.

Go to top