Επιχειρησιακές Συμβάσεις Τράπεζας Πειραιώς

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε την Κωδικοποίηση των διατάξεων των Επιχειρησιακών Συμβάσεων του Συλλόγου μας, όπως αυτές ισχύουν σήμερα για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Επίδομα teller 110 €
- Επίδομα Υποδοχής Πελατείας, στους εργαζόμενους που ασκούν τα καθήκοντα Υπαλλήλου Υποδοχής Πελατείας (MeeterGreeter): 110 €
- Επίδομα Άριστης Γνώσης Ξένης Γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2), σε ποσοστό 7% στο εκάστοτε κλιμάκιο Βασικού Μισθού της Κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών του εργαζομένου
- Επιστημονικό Επίδομα στους κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Ελληνικών Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών ή Ακαδημαϊκώς Αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Κράτος Μεταπτυχιακού Τίτλου Αλλοδαπών Πανεπιστημίων, σε ποσοστό 35%, επί του βασικού μισθού. Σε όσους εργαζόμενους, κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, χορηγούταν Επιστημονικό Επίδομα Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, σε κατώτερο ποσοστό, αυτό αναπροσαρμόζεται από 1/1/2020 σε ποσοστό 30% και από 1/1/2021 σε ποσοστό 35%.
- Επίδομα παιδικής μέριμνας ποσοστοποιημένο στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο από 1/1/2020 σε ποσοστό 5,72% (στο ποσό των 55€) και από 1/1/2021 σε ποσοστό 6,19% (στο ποσό των 60€)
- Ποσό κάλυψης εξόδων για τη βρεφονηπιακή φύλαξη των τέκνων των εργαζομένων, από την ηλικία των δύο μηνών, μέχρι και το νηπιαγωγείο. Το ποσό αυτό καθορίζεται ως εξής:
        i. 240 ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες, με απ’ ευθείας πληρωμή του βρεφονηπιακού σταθμού
        ii. ή 231 ευρώ για 12 μήνες, μέσω μισθοδοσίας (βρεφονηπιακή παροχή).
- Πρόγραμμα Αρωγής Τέκνων
- Χορηγείται σε όλους τους τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζόμενους, εφάπαξ ποσό με τη μορφή δωροεπιταγής, τον 9ο μήνα εκάστοτε έτους, αξίας €50 για κάθε τέκνο μέχρι την ηλικία των 21 ετών ή μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του με ανώτατο όριο την ηλικία των 25 ετών.
- Κάλυψη του κόστους των ασφαλίστρων Πυρός – Σεισμού & ΖΩΗΣ - ΜΟΑ, των στεγαστικών δανείων της κλαδικής Σ.Σ.Ε.’84-Ο.Τ.Ο.Ε. (απόκτηση Α΄ κύριας κατοικίας), που έχουν ήδη χορηγηθεί στο ενεργό προσωπικό και δεν ήταν ενταγμένα στη δωρεάν ασφάλιση των εν λόγω κινδύνων. Η ασφάλιση θα γίνει σε ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, σύμφωνα με όσα ορίζει η πολιτική της Τράπεζας και θα αφορά στο εκάστοτε άληκτο κεφάλαιο του δανείου και για τους δύο κινδύνους. Επισημαίνεται ότι, η ασφάλιση Πυρός-Σεισμού δεν θα γίνεται στην κατασκευαστική αξία του ακινήτου. Ημερομηνία ισχύος : a) Πυρός – Σεισμού από 01/06/2020 & β) ΖΩΗΣ-ΜΟΑ από 01/11/2021. Η ασφάλιση θα αφορά σε όσους ανήκουν στο ενεργό προσωπικό κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες.
- Επίδομα παραμεθορίου στους εργαζόμενους που υπηρετούν σε όλες τις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 24 του Ν. 1892/90 όπως ισχύει (Ν.3978/2011 άρθρο 114 ΦΕΚ Α 137/2011)
- Επίδομα οδοιπορικών, τυφλών και αναπήρων συναδέλφων με αναπηρία 67% και άνω: 400 €
- Μηνιαίο επίδομα σε συναδέλφους που έχουν παιδιά με αναπηρία: 400 €
- Επιδότηση κάρτας απεριορίστων διαδρομών (ΟΑΣΑ – ΟΑΣΘ)
- Εφάπαξ επίδομα 1.000 € σε όσους συναδέλφους αποκτήσουν 4ο παιδί, καθώς και για κάθε παιδί που θα αποκτήσουν πέραν του 4ου
- Εφάπαξ επίδομα 300 € σε όσους συναδέλφους παντρεύονται
- Τα παιδιά των εργαζομένων που αριστεύουν στις τάξεις Γυμνασίου – Λυκείου θα επιβραβεύονται με το ποσό των 270 €
- Τα παιδιά των εργαζομένων που εισάγονται σε ΑΕΙ – ΤΕΙ θα επιβραβεύονται με το ποσό των 950 €
- Τα παιδιά των εργαζομένων που αριστεύουν στο πρώτο πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ θα επιβραβεύονται με το ποσό των 1400 €
- Οι εργαζόμενοι που αποκτούν 1ο πτυχίο θα επιβραβεύονται με το ποσό των 1900 €
- Τα παιδιά των εργαζομένων (πέραν του ενός) που σπουδάζουν παράλληλα λαμβάνουν εφάπαξ το ποσό των 1470 €

 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

       - Εφαρμόζεται μειωμένο ωράριο μητρότητας έπειτα από χρήση μέρους της σωρευτικής άδειας.

     Το μειωμένο ωράριο εφαρμόζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

     ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ

 - 80 2 ώρες για 1 χρόνο και 1 ώρα για 2 χρόνια
 - 177 1 ώρα για 2 χρόνια
 - 225 1 ώρα για 1 χρόνο
 - 274 Εξάντληση μειωμένου
 ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣΗ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ
 - 80 2 ώρες για 3 χρόνια
 - 177 2 ώρες για 2 χρόνια
 - 275 2 ώρες για 1 χρόνο
 - 373 Εξάντληση μειωμένου
 
- Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους μία (1) ημέρα άδεια με αποδοχές, ανά ημερολογιακό έτος, για την υποβολή σε ετήσιο, προληπτικό, ιατρικό έλεγχο (checkup). Η άδεια αυτή θα δικαιολογείται με την προσκόμιση οποιουδήποτε παραστατικού που βεβαιώνει την ολοκλήρωση του Checkup.
- Χορηγείται στους εργαζόμενους άδεια με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών για νοσηλεία τέκνων σε νοσοκομείο ή κλινική
- Χορηγείται στους εργαζόμενους πατέρες άδεια με αποδοχές τριών (3) εργάσιμων ημερών για γέννηση τέκνου
- Χορηγείται άδεια σχολικής παρακολούθησης τεσσάρων (4) ημερών, σε γονείς που δεν ασκούν την Επιμέλεια τέκνου. Η άδεια αυτή, δικαιολογείται με την προσκόμιση της βεβαίωσης από το σχολείο
- Χορήγηση άδειας 3 ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενούς Α’ βαθμού συγγένειας του εργαζομένου
- Χορηγείται στους εργαζόμενους άδεια με αποδοχές μίας (1) εργάσιμης μέρας για προετοιμασία συμμετοχής στις εξετάσεις:
α) για την απόκτηση πιστοποίησης στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση
β) για την απόκτηση πιστοποίησης στις επενδυτικές υπηρεσίες από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θεσμικό πλαίσιο και ειδικά θέματα Α1
γ) για την απόκτηση πιστοποίησης στις επενδυτικές υπηρεσίες από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θεσμικό πλαίσιο και ειδικά θέματα Α2, Β, Β1, Γ και Δ
Προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας θεωρείται η ύπαρξη σχετικής έγκρισης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις από τα αρμόδια όργανα.
- Χορηγείται φοιτητική άδεια:
      i. για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, μέχρι 17 ημέρες το χρόνο.
  ii. για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, μέχρι 10 ημέρες το χρόνο.
 iii. για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μέχρι 10 ημέρες το χρόνο. 
     Όσον αφορά στη φοίτηση στο «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο», και επειδή η «Εκπόνηση – Υποβολή Γραπτών Εργασιών» αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και προσμετράται στην τελική βαθμολογία του μαθήματος, ο εργαζόμενος-ή δικαιούται την χορήγηση των ανωτέρω αδειών και για την Εκπόνηση – Υποβολή Γραπτών Εργασιών (αποδεικνυόμενη με τα οικεία δικαιολογητικά).
       Διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται για την ημέρα των εξετάσεων και για μία ακόμα μέρα πριν τις εξετάσεις και μόνο εφόσον οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες. Αν δηλαδή η εξέταση μαθήματος είναι π.χ. ημέρα Παρασκευή, τότε δικαιολογούνται ως φοιτητική άδεια η Πέμπτη και η Παρασκευή. Αν η εξέταση μαθήματος είναι Δευτέρα, τότε δικαιολογείται μόνο η Δευτέρα. Στη περίπτωση που οι εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή, δικαιολογούνται ως φοιτητική άδεια η Πέμπτη και η Παρασκευή.

Επισυνάπτεται το Πρακτικό Συμφωνίας για τον εταιρικό μετασχηματισμό της Τράπεζας (hive down), όπως αυτό υπογράφηκε στις 31 Ιουλίου 2021 μεταξύ του ΣΕΠΤ και της Τράπεζας (ανακοίνωση Νο 115).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 27/7/2018 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ Σ.Σ.Ε. ΤΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣ

 

 

 

 

Σήμερα στις 31 Οκτωβρίου 2019 μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς εκπροσωπούμενης από την κα Μακαριγάκη Αναστασία του Μιχαήλ, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια και αρμόδια για θέματα προσωπικού και του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς εκπροσωπούμενου από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αντίστοιχα Ιωάννη Κάκκα του Αθανασίου και Στυλιανού Μουλακάκη του Τηλέμαχου, συμφωνήθηκε παράταση ισχύος της από 27/7/2018 Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. του προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς μέχρι την 31/01/2020, χρονικό διάστημα που θεωρείται εύλογο για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της σε εξέλιξη -κατόπιν της από 31/7/2019 πρόσκλησης του Συλλόγου- συλλογικής διαπραγμάτευσης για τη σύναψη νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης. Όλοι οι όροι της παραπάνω επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. παραμένουν αμετάβλητοι μέχρι τη λήξη του χρόνου της παρατάσεως.

 

 

Για την Τράπεζα Πειραιώς                                              Για τον Σ.Ε.Τ.Π

 

Αναστασία Μακαριγάκη                         Γιάννης Κάκκας                          Στυλιανός Μουλακάκης

Ανώτερη Γενική Διευθύντρια                Πρόεδρος Συλλόγου                         Γενικός Γραμματέας

Παράταση ισχύος της Επιχειρησιακής μας Σύμβασης

Επισυνάπτουμε την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ΣΕΤΠ-Τρ. Πειραιώς, για έτη 2020-2021, όπως αυτή υπεγράφη στις 3 Ιουνίου 2020, με έναρξη ισχύος από 1 Ιανουαρίου 2020.

ΕΣΣΕ 20-21 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΟΤΟΕ - ΣΕΤΠ

 

για τη διασφάλιση

-             των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρία (80% Intrum- 20% Τράπεζα Πειραιώς) η οποία θα έχει ως σκοπό τη διαχείριση, κατ'αποκλειστικότητα για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς όλων των NPE'sκαι REO'sγια τουλάχιστον 10 έτη

-             των εργασιακών δικαιωμάτων όσων εργαζομένων δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να μετάσχουν στο νέο σχήμα

Στην Αθήνα σήμερα, 25/7/2019 μεταξύ:

  1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ.4, ΑΦΜ 094014298, ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα
    Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστο Μεγάλου και την Ανώτερη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Αναστασία Μακαριγάκη
  2. Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος» (ΟΤΟΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βησσαρίωνος αρ. 9, ΑΦΜ 090011951, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Σταύρο Κούκο, Πρόεδρο και Αχιλλέα Μυλωνόπουλο, Γεν. Γραμματέα και
  3. Της Αντιπροσωπευτικής Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας 2, ΑΦΜ 099911343, και εκπροσωπείται νόμιμα για την
    υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Ιωάννη Κάκκα και τον Γεν. Γραμματέα κ.Στυλιανό Μουλακάκη

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία που επήλθε μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΟΤΟΕ στις 28.5.2019 με την οποία η Τράπεζα ανέλαβε τη δέσμευση απέναντι στην ΟΤΟΕ που αφορά στην εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων τραπεζοϋπαλλήλων στο νέο εταιρικό σχήμα διαχείρισης των κόκκινων δανείων που θα συστήσει με τον
Χρηματοοικονομικό Όμιλο
INTRUM, πριν την ενεργοποίηση της λειτουργίας του, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής :


Α.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται ότι στην εφαρμοστική σύμβαση που θα συνάψει με την INTRUMγια την λειτουργία του νέου εταιρικού σχήματος διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω όροι, που μετά από τη θέση της παραπάνω εφαρμοστικής σύμβασης σε ισχύ, θα δεσμεύουν την νέα εταιρία και θα αποτελούν όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας, δυνάμει των οποίων θα απασχολείται το τραπεζοϋπαλληλικό προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς που θα μεταφερθεί στην νέα εταιρία.

Α1. Η απασχόληση των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής οι εργαζόμενοι) που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στη νέα εταιρία, εξασφαλίζεται υπό το ισχύον νομικό, θεσμικό, κλαδικό και επιχειρησιακό πλαίσιο και οι εργαζόμενοι διατηρούν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, στο υπό ίδρυση
εταιρικό σχήμα και με οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεση συνέχισης της λειτουργίας του στο μέλλον.

Α2. Οι μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές, οικονομικές και άλλες παροχές καθώς και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που πηγάζουν από τις κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών, την ισχύουσα επιχειρησιακή ΣΣΕ, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, τους όρους του Κανονισμού Προσωπικού όπως ισχύει σήμερα και καθορίζει το πλέγμα των εργασιακών
σχέσεων (Οργανισμός Προσωπικού), τις Πράξεις της Διοίκησης, Πρακτικά Συμφωνίας , τις αποφάσεις Δ.Σ Τράπεζας, από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια, διατηρούνται ως έχουν και συνεχίζουν να ισχύουν στο σύνολό τους για όσους εργαζομένους της Τράπεζας Πειραιώς επιλέξουν να μεταφερθούν και θα παρέχονται από την νέα εταιρία.

Α3. Ως ημερομηνία πρόσληψης στην νέα εταιρία θεωρείται η ημερομηνία πρόσληψης στην Τράπεζα Πειραιώς (συμπεριλαμβάνονται όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας) χωρίς καμία διακοπή του χρόνου εργασίας.

Α4. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εκάστοτε ισχυουσών Κλαδικών ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών (σήμερα και στο μέλλον) θα ισχύουν στο σύνολό τους και θα εφαρμόζονται από τη νέα εταιρία για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς που θα μεταφερθούν στην νέα εταιρία.

Α5. Οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στο νέο εταιρικό σχή μα θα συνεχίσουν και μετά τη μεταβίβαση να παρέχουν την εργασία τους στον ίδιο χώρο εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών, στον ίδιο νομό και υπό τους ίδιους όρους παροχής αυτής στην Τράπεζα (όπως θεσμικά προβλέπεται), οι οποίοι θα διατηρούνται στη νέα εταιρία

Α6. Τα κάθε είδους δάνεια και οι κάρτες που έχουν ήδη χορηγηθεί στους εργαζόμενους ή εκείνα που θα χορηγηθούν στο μέλλον εξακολουθούν να έχουν τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς (προϋποθέσεις, επιτόκια κλπ) μέχρι τη λήξη τους.

Α7. Όσοι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στο τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και στο ΤΑΠΕΤΒΑ διατηρούν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα ως έχουν και μετά την μεταφορά τους στη νέα εταιρία.

Α8. Οι εργαζόμενοι διατηρούν τα ίδια δικαιώματα που θα περιλαμβάνονται στο νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς ( η δημιουργία του οποίου έχει συμφωνηθεί με την από 16.1.2019 συμφωνία μεταξύ Τράπεζας και ΣΕΤΠ) και στο αντίστοιχο πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί στη νέα εταιρία το οποίο θα περιλαμβάνει τις ίδιες παροχές με αυτές που θα προβλέπονται στο Καταστατικό του επαγγελματικού Ταμείου εφάπαξ της Τράπεζας Πειραιώς. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η εργοδοτική εισφορά / συμμετοχή θα καταβάλλεται από την νέα εταιρία.

Α9. Οι εργαζόμενοι στην νέα εταιρία διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους που πηγάζουν από την ασφάλισή τους στο πρόγραμμα συμπληρωματικής ασφάλισης Υγείας και Νοσοκομειακής Περίθαλψης (ΝΝ σήμερα ή άλλης ασφαλιστικής εταιρίας στο μέλλον) καθώς και στο πρόγραμμα αρωγής τέκνων. Τα δικαιώματα αυτά θα παρέχονται από τη νέα εταιρεία
με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς.

Α10. Η Τράπεζα Πειραιώς και η ΙΝTRUMδεσμεύονται από τη ρήτρα προστασίας της απασχόλησης των εργαζομένων όπως αυτή προβλέπεται στην κλαδική συλλογική σύμβαση της ΟΤΟΕ.

Β.

Σε περίπτωση λύσης ή λήξης της συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της INTRUMγια οποιονδήποτε λόγο και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με την νέα εταιρία ή την παρέλευση του αρχικά προβλεπόμενου χρόνου των 10 ετών (και ανεξάρτητα των μεταβολών, εταιρικών κ.α που ενδεχομένως θα έχουν επέλθει σε αυτό το χρονικό διάστημα),
η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσλαμβάνει κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της τους υπαλλήλους της εταιρίας που προέρχονται από την Τράπεζα και έχουν μείνει χωρίς εργασία, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν, (εξαιρουμένων εκείνων που έχουν ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα και όσων έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς). Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος εργασίας τους στη νέα εταιρία θα αναγνωρίζεται και θα συνυπολογίζεται συνολικά ως προϋπηρεσία για την μισθολογική τους ένταξη.

 

Γ.

Οι εργαζόμενοι που θα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα εταιρία θα παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς και θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της στο πλαίσιο όσων ορίζονται στον Οργανισμό Προσωπικού.

 

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι

Για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                               Για την ΟΤΟΕ                                            Για τον ΣΕΤΠ

Χρήστος Μεγάλου                                               Σταύρος Κούκος                                         Ιωάννης Κάκκας

Αναστασία Μακαριγάκη                                       Αχιλλέας Μυλωνόπουλος                           Στυλιανός Μουλακάκης

Go to top