Αναζητήστε

Συμφωνία μεταξύ Τράπεζας Πειραιώς - ΣΕΤΠ

για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων  που απασχολούνται στις μονάδες των οποίων οι εργασίες μεταβιβάζονται βάσει του ν.4601/2019 στο νέο εταιρικό σχήμα

Αθήνα, 25/1/2022

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται ότι στη σύμβαση διάσπασης που θα συναφθεί με τη νέα θυγατρική εταιρεία Πειραιώς Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Μ.Α.Ε (στο εξής νέα εταιρεία), η οποία θα αναλάβει τις εργασίες που μέχρι σήμερα στην Τράπεζα επιτελούνται στις μονάδες Διαχείριση Αποθηκών, Φυσικού Αρχείου κ Αλληλογραφίας, Central Administrations Units και Invoices Data Processing, θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω όροι που θα δεσμεύουν τη νέα εταιρεία, υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή και μετοχική σύνθεση λειτουργεί αυτή, τόσο κατά τη μεταβίβαση των εργαζόμενων (στο εξής οι εργαζόμενοι), όσο και στο μέλλον, και θα αποτελούν όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας, δυνάμει των οποίων θα απασχοληθεί το τραπεζοϋπαλληλικό προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς στη νέα εταιρεία.

Ειδικότερα :

1.  Η απασχόληση των εργαζόμενων εξασφαλίζεται υπό το ισχύον νομικό, θεσμικό, κλαδικό και επιχειρησιακό πλαίσιο και οι εργαζόμενοι διατηρούν κατά τη μεταβίβασή τους αλλά και στο μέλλον τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, στη νέα εταιρεία τόσο ως θυγατρική της Τράπεζας, όσο και με οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεσή της στο μέλλον.

2.  Οι μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές, οικονομικές και άλλες παροχές, καθώς και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων που πηγάζουν από τις εκάστοτε ισχύουσες Κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών, την ισχύουσα επιχειρησιακή ΣΣΕ Τράπεζας - ΣΕΤΠ, τους όρους του Κανονισμού Προσωπικού, όπως ισχύει σήμερα  (Οργανισμός Προσωπικού), τις Πράξεις της Διοίκησης, Πρακτικά Συμφωνίας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, και τα ισχύοντα από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια, διατηρούνται ως έχουν και συνεχίζουν να ισχύουν στο σύνολό τους και στο μέλλον στη νέα εταιρεία στην οποία θα μεταβιβασθούν.

3. Ως ημερομηνία πρόσληψης στη νέα εταιρεία θεωρείται η ημερομηνία πρόσληψης στην Τράπεζα Πειραιώς (συμπεριλαμβάνονται όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας), χωρίς καμία διακοπή του χρόνου εργασίας.

4. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εκάστοτε ισχυουσών Κλαδικών ΣΣΕ – ΟΤΟΕ- Τραπεζών (σήμερα και στο μέλλον), θα ισχύουν στο σύνολό τους και θα εφαρμόζονται από την νέα εταιρεία για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς που θα μεταφερθούν σε αυτήν.

5. Το ύψος των καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των οικειοθελών παροχών) των εργαζομένων - όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία μεταβίβασης των εργασιών των τμημάτων στο νέο εταιρικό σχήμα - δεν δύναται να μειωθούν, ούτε συμψηφίζονται με τυχόν αυξήσεις που θα προβλεφθούν στις εκάστοτε ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών.

6. Οι εργαζόμενοι που θα μεταβιβασθούν στη νέα εταιρεία θα παρέχουν την εργασία τους στον ίδιο νομό που απασχολούνται σήμερα.

7. Τα κάθε είδους δάνεια και οι κάρτες που έχουν ήδη χορηγηθεί στους εργαζόμενους,  εξακολουθούν να έχουν τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς (προϋποθέσεις, επιτόκια κ.λπ.), μέχρι την λήξη τους. Ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια που πρόκειται να χορηγηθούν στο μέλλον, θα ισχύσουν οι όροι, οι οποίοι θα προβλέπονται από την εκάστοτε Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών.

8. Η Τράπεζα και η νέα εταιρεία δεσμεύονται ότι θα μεριμνήσουν και θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες επιχειρώντας όσοι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΙΛΤ - ΑΤ, τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και ΤΑΠΕΤΒΑ να διατηρήσουν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

9. Οι εργαζόμενοι που θα μεταβιβασθούν στη νέα εταιρεία διατηρούν όλα τα δικαιώματα τους που πηγάζουν από την ασφάλιση τους στο ΤΕΑ Ομίλου Πειραιώς, σύμφωνα με τους όρους του ταμείου. Αναφορικά με το Ομαδικό Πρόγραμμα Υγείας και Νοσοκομειακής Περίθαλψης (ΝΝ σήμερα ή άλλης ασφαλιστικής εταιρείας στο μέλλον) οι εργαζόμενοι διατηρούν στη νέα εταιρεία τους όρους που ισχύουν σήμερα. Το πρόγραμμα αρωγής τέκνων διατηρείται ως έχει.

10. Η Τράπεζα Πειραιώς και η νέα εταιρεία, δεσμεύονται από τη ρήτρα προστασίας απασχόλησης των εργαζομένων, όπως αυτή προβλέπεται στην κλαδική Συλλογική σύμβαση της ΟΤΟΕ.

11. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας από τη νέα εταιρεία (και ανεξάρτητα των μεταβολών, εταιρικών, ή άλλων ενδεχομένως που θα έχουν επέλθει), οιουδήποτε εκ των ανωτέρω εργαζόμενων για οποιοδήποτε λόγο (εξαιρουμένων εκείνων που έχουν ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα και όσων έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς) η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαναπροσλαμβάνει κατά προτεραιότητα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της τους υπαλλήλους της εταιρείας που προέρχονται από την Τράπεζα Πειραιώς και έχουν μείνει χωρίς εργασία, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος εργασίας στη νέα εταιρεία θα αναγνωρίζεται και θα συνυπολογίζεται για όλα τα εργασιακά τους δικαιώματα.

12. Ρητά συμφωνείται ότι οι ως άνω όροι δεσμεύουν τη νέα εταιρεία, ανεξαρτήτως μετοχικής σύνθεσης και θα αποτελούν όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας του τραπεζοϋπαλληλικού προσωπικού, που θα μεταβιβαστεί στη νέα εταιρεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους ειδικούς όρους του παρούσης συμφωνίας. Η ως άνω συμφωνία θα επισυναφθεί και θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της γνωστοποίησης των όρων ατομικής σύμβασης εργασίας των εργαζόμενων (ΠΔ 156/94) που θα μεταβιβασθούν στη νέα εταιρεία. Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς θα διασφαλίσει με σχετικό συμβατικό όρο σε συμφωνία που θα διέπει τη μεταβίβαση, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, της θυγατρικής εταιρείας σε τρίτο αγοραστή, ότι κατά την εν λόγω μεταβίβαση οι παραπάνω όροι θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται στις ατομικές συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων.

 

 

Για την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.                                                   Για τον ΣΕΤΠ

 

Γεώργιος Γεωργόπουλος                              Στυλιανός Μουλακάκης                Βάιος Νάκος

Ανώτερος Γενικός Διευθυντής                               Πρόεδρος                        Γενικός Γραμματέας

Go to top