Αναζητήστε

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Συνάδελφοι, σας παραθέτουμε την Κωδικοποίηση των διατάξεων των Επιχειρησιακών Συμβάσεων του Συλλόγου μας, όπως αυτές ισχύουν σήμερα για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς.

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

- Επίδομα teller 110 €
- Επίδομα Υποδοχής Πελατείας, στους εργαζόμενους που ασκούν τα καθήκοντα Υπαλλήλου Υποδοχής Πελατείας (MeeterGreeter): 110 €
- Επίδομα Άριστης Γνώσης Ξένης Γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2), σε ποσοστό 7% στο εκάστοτε κλιμάκιο Βασικού Μισθού της Κλαδικής ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών του εργαζομένου
- Επιστημονικό Επίδομα στους κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Ελληνικών Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών ή Ακαδημαϊκώς Αναγνωρισμένου από το Ελληνικό Κράτος Μεταπτυχιακού Τίτλου Αλλοδαπών Πανεπιστημίων, σε ποσοστό 35%, επί του βασικού μισθού. Σε όσους εργαζόμενους, κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, χορηγούταν Επιστημονικό Επίδομα Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, σε κατώτερο ποσοστό, αυτό αναπροσαρμόζεται από 1/1/2020 σε ποσοστό 30% και από 1/1/2021 σε ποσοστό 35%.
- Επίδομα παιδικής μέριμνας ποσοστοποιημένο στο 16ο μισθολογικό κλιμάκιο από 1/1/2020 σε ποσοστό 5,72% (στο ποσό των 55€) και από 1/1/2021 σε ποσοστό 6,19% (στο ποσό των 60€)
- Ποσό κάλυψης εξόδων για τη βρεφονηπιακή φύλαξη των τέκνων των εργαζομένων, από την ηλικία των δύο μηνών, μέχρι και το νηπιαγωγείο. Το ποσό αυτό καθορίζεται ως εξής:
        i. 240 ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες, με απ’ ευθείας πληρωμή του βρεφονηπιακού σταθμού
        ii. ή 231 ευρώ για 12 μήνες, μέσω μισθοδοσίας (βρεφονηπιακή παροχή).
- Πρόγραμμα Αρωγής Τέκνων
- Χορηγείται σε όλους τους τρίτεκνους και πολύτεκνους εργαζόμενους, εφάπαξ ποσό με τη μορφή δωροεπιταγής, τον 9ο μήνα εκάστοτε έτους, αξίας €50 για κάθε τέκνο μέχρι την ηλικία των 21 ετών ή μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του με ανώτατο όριο την ηλικία των 25 ετών.
- Κάλυψη του κόστους των ασφαλίστρων Πυρός – Σεισμού & ΖΩΗΣ - ΜΟΑ, των στεγαστικών δανείων της κλαδικής Σ.Σ.Ε.’84-Ο.Τ.Ο.Ε. (απόκτηση Α΄ κύριας κατοικίας), που έχουν ήδη χορηγηθεί στο ενεργό προσωπικό και δεν ήταν ενταγμένα στη δωρεάν ασφάλιση των εν λόγω κινδύνων. Η ασφάλιση θα γίνει σε ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, σύμφωνα με όσα ορίζει η πολιτική της Τράπεζας και θα αφορά στο εκάστοτε άληκτο κεφάλαιο του δανείου και για τους δύο κινδύνους. Επισημαίνεται ότι, η ασφάλιση Πυρός-Σεισμού δεν θα γίνεται στην κατασκευαστική αξία του ακινήτου. Ημερομηνία ισχύος : a) Πυρός – Σεισμού από 01/06/2020 & β) ΖΩΗΣ-ΜΟΑ από 01/11/2021. Η ασφάλιση θα αφορά σε όσους ανήκουν στο ενεργό προσωπικό κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες.
- Επίδομα παραμεθορίου στους εργαζόμενους που υπηρετούν σε όλες τις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 24 του Ν. 1892/90 όπως ισχύει (Ν.3978/2011 άρθρο 114 ΦΕΚ Α 137/2011)
- Επίδομα οδοιπορικών, τυφλών και αναπήρων συναδέλφων με αναπηρία 67% και άνω: 400 €
- Μηνιαίο επίδομα σε συναδέλφους που έχουν παιδιά με αναπηρία: 400 €
- Επιδότηση κάρτας απεριορίστων διαδρομών (ΟΑΣΑ – ΟΑΣΘ)
- Εφάπαξ επίδομα 1.000 € σε όσους συναδέλφους αποκτήσουν 4ο παιδί, καθώς και για κάθε παιδί που θα αποκτήσουν πέραν του 4ου
- Εφάπαξ επίδομα 300 € σε όσους συναδέλφους παντρεύονται
- Τα παιδιά των εργαζομένων που αριστεύουν στις τάξεις Γυμνασίου – Λυκείου θα επιβραβεύονται με το ποσό των 270 €
- Τα παιδιά των εργαζομένων που εισάγονται σε ΑΕΙ – ΤΕΙ θα επιβραβεύονται με το ποσό των 950 €
- Τα παιδιά των εργαζομένων που αριστεύουν στο πρώτο πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ θα επιβραβεύονται με το ποσό των 1400 €
- Οι εργαζόμενοι που αποκτούν 1ο πτυχίο θα επιβραβεύονται με το ποσό των 1900 €
- Τα παιδιά των εργαζομένων (πέραν του ενός) που σπουδάζουν παράλληλα λαμβάνουν εφάπαξ το ποσό των 1470 €

 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

       - Εφαρμόζεται μειωμένο ωράριο μητρότητας έπειτα από χρήση μέρους της σωρευτικής άδειας.

     Το μειωμένο ωράριο εφαρμόζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

     ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ

 - 80 2 ώρες για 1 χρόνο και 1 ώρα για 2 χρόνια
 - 177 1 ώρα για 2 χρόνια
 - 225 1 ώρα για 1 χρόνο
 - 274 Εξάντληση μειωμένου
 ΓΙΑ ΔΙΔΥΜΗ ΚΥΗΣΗ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΕΙ
 - 80 2 ώρες για 3 χρόνια
 - 177 2 ώρες για 2 χρόνια
 - 275 2 ώρες για 1 χρόνο
 - 373 Εξάντληση μειωμένου
 
- Χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους μία (1) ημέρα άδεια με αποδοχές, ανά ημερολογιακό έτος, για την υποβολή σε ετήσιο, προληπτικό, ιατρικό έλεγχο (checkup). Η άδεια αυτή θα δικαιολογείται με την προσκόμιση οποιουδήποτε παραστατικού που βεβαιώνει την ολοκλήρωση του Checkup.
- Χορηγείται στους εργαζόμενους άδεια με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών για νοσηλεία τέκνων σε νοσοκομείο ή κλινική
- Χορηγείται στους εργαζόμενους πατέρες άδεια με αποδοχές τριών (3) εργάσιμων ημερών για γέννηση τέκνου
- Χορηγείται άδεια σχολικής παρακολούθησης τεσσάρων (4) ημερών, σε γονείς που δεν ασκούν την Επιμέλεια τέκνου. Η άδεια αυτή, δικαιολογείται με την προσκόμιση της βεβαίωσης από το σχολείο
- Χορήγηση άδειας 3 ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενούς Α’ βαθμού συγγένειας του εργαζομένου
- Χορηγείται στους εργαζόμενους άδεια με αποδοχές μίας (1) εργάσιμης μέρας για προετοιμασία συμμετοχής στις εξετάσεις:
α) για την απόκτηση πιστοποίησης στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση
β) για την απόκτηση πιστοποίησης στις επενδυτικές υπηρεσίες από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θεσμικό πλαίσιο και ειδικά θέματα Α1
γ) για την απόκτηση πιστοποίησης στις επενδυτικές υπηρεσίες από το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θεσμικό πλαίσιο και ειδικά θέματα Α2, Β, Β1, Γ και Δ
Προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας θεωρείται η ύπαρξη σχετικής έγκρισης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις από τα αρμόδια όργανα.
- Χορηγείται φοιτητική άδεια:
      i. για την απόκτηση πρώτου πτυχίου, μέχρι 17 ημέρες το χρόνο.
  ii. για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, μέχρι 10 ημέρες το χρόνο.
 iii. για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, μέχρι 10 ημέρες το χρόνο. 
     Όσον αφορά στη φοίτηση στο «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο», και επειδή η «Εκπόνηση – Υποβολή Γραπτών Εργασιών» αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και προσμετράται στην τελική βαθμολογία του μαθήματος, ο εργαζόμενος-ή δικαιούται την χορήγηση των ανωτέρω αδειών και για την Εκπόνηση – Υποβολή Γραπτών Εργασιών (αποδεικνυόμενη με τα οικεία δικαιολογητικά).
       Διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται για την ημέρα των εξετάσεων και για μία ακόμα μέρα πριν τις εξετάσεις και μόνο εφόσον οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες. Αν δηλαδή η εξέταση μαθήματος είναι π.χ. ημέρα Παρασκευή, τότε δικαιολογούνται ως φοιτητική άδεια η Πέμπτη και η Παρασκευή. Αν η εξέταση μαθήματος είναι Δευτέρα, τότε δικαιολογείται μόνο η Δευτέρα. Στη περίπτωση που οι εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο ή Κυριακή, δικαιολογούνται ως φοιτητική άδεια η Πέμπτη και η Παρασκευή.
Go to top