ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΟΤΟΕ - ΣΕΤΠ

 

για τη διασφάλιση

-             των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρία (80% Intrum- 20% Τράπεζα Πειραιώς) η οποία θα έχει ως σκοπό τη διαχείριση, κατ'αποκλειστικότητα για λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς όλων των NPE'sκαι REO'sγια τουλάχιστον 10 έτη

-             των εργασιακών δικαιωμάτων όσων εργαζομένων δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να μετάσχουν στο νέο σχήμα

Στην Αθήνα σήμερα, 25/7/2019 μεταξύ:

  1. Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ.4, ΑΦΜ 094014298, ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα
    Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστο Μεγάλου και την Ανώτερη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Αναστασία Μακαριγάκη
  2. Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος» (ΟΤΟΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βησσαρίωνος αρ. 9, ΑΦΜ 090011951, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Σταύρο Κούκο, Πρόεδρο και Αχιλλέα Μυλωνόπουλο, Γεν. Γραμματέα και
  3. Της Αντιπροσωπευτικής Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας 2, ΑΦΜ 099911343, και εκπροσωπείται νόμιμα για την
    υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Ιωάννη Κάκκα και τον Γεν. Γραμματέα κ.Στυλιανό Μουλακάκη

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία που επήλθε μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΟΤΟΕ στις 28.5.2019 με την οποία η Τράπεζα ανέλαβε τη δέσμευση απέναντι στην ΟΤΟΕ που αφορά στην εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων τραπεζοϋπαλλήλων στο νέο εταιρικό σχήμα διαχείρισης των κόκκινων δανείων που θα συστήσει με τον
Χρηματοοικονομικό Όμιλο
INTRUM, πριν την ενεργοποίηση της λειτουργίας του, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής :


Α.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται ότι στην εφαρμοστική σύμβαση που θα συνάψει με την INTRUMγια την λειτουργία του νέου εταιρικού σχήματος διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω όροι, που μετά από τη θέση της παραπάνω εφαρμοστικής σύμβασης σε ισχύ, θα δεσμεύουν την νέα εταιρία και θα αποτελούν όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας, δυνάμει των οποίων θα απασχολείται το τραπεζοϋπαλληλικό προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς που θα μεταφερθεί στην νέα εταιρία.

Α1. Η απασχόληση των εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής οι εργαζόμενοι) που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στη νέα εταιρία, εξασφαλίζεται υπό το ισχύον νομικό, θεσμικό, κλαδικό και επιχειρησιακό πλαίσιο και οι εργαζόμενοι διατηρούν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που έχουν ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιώς, στο υπό ίδρυση
εταιρικό σχήμα και με οποιαδήποτε άλλη μορφή ή μετοχική σύνθεση συνέχισης της λειτουργίας του στο μέλλον.

Α2. Οι μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές, οικονομικές και άλλες παροχές καθώς και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που πηγάζουν από τις κλαδικές ΣΣΕ ΟΤΟΕ - Τραπεζών, την ισχύουσα επιχειρησιακή ΣΣΕ, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, τους όρους του Κανονισμού Προσωπικού όπως ισχύει σήμερα και καθορίζει το πλέγμα των εργασιακών
σχέσεων (Οργανισμός Προσωπικού), τις Πράξεις της Διοίκησης, Πρακτικά Συμφωνίας , τις αποφάσεις Δ.Σ Τράπεζας, από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια, διατηρούνται ως έχουν και συνεχίζουν να ισχύουν στο σύνολό τους για όσους εργαζομένους της Τράπεζας Πειραιώς επιλέξουν να μεταφερθούν και θα παρέχονται από την νέα εταιρία.

Α3. Ως ημερομηνία πρόσληψης στην νέα εταιρία θεωρείται η ημερομηνία πρόσληψης στην Τράπεζα Πειραιώς (συμπεριλαμβάνονται όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας) χωρίς καμία διακοπή του χρόνου εργασίας.

Α4. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εκάστοτε ισχυουσών Κλαδικών ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών (σήμερα και στο μέλλον) θα ισχύουν στο σύνολό τους και θα εφαρμόζονται από τη νέα εταιρία για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς που θα μεταφερθούν στην νέα εταιρία.

Α5. Οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να μεταφερθούν στο νέο εταιρικό σχή μα θα συνεχίσουν και μετά τη μεταβίβαση να παρέχουν την εργασία τους στον ίδιο χώρο εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών αναγκών, στον ίδιο νομό και υπό τους ίδιους όρους παροχής αυτής στην Τράπεζα (όπως θεσμικά προβλέπεται), οι οποίοι θα διατηρούνται στη νέα εταιρία

Α6. Τα κάθε είδους δάνεια και οι κάρτες που έχουν ήδη χορηγηθεί στους εργαζόμενους ή εκείνα που θα χορηγηθούν στο μέλλον εξακολουθούν να έχουν τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς (προϋποθέσεις, επιτόκια κλπ) μέχρι τη λήξη τους.

Α7. Όσοι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στο τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και στο ΤΑΠΕΤΒΑ διατηρούν τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα ως έχουν και μετά την μεταφορά τους στη νέα εταιρία.

Α8. Οι εργαζόμενοι διατηρούν τα ίδια δικαιώματα που θα περιλαμβάνονται στο νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς ( η δημιουργία του οποίου έχει συμφωνηθεί με την από 16.1.2019 συμφωνία μεταξύ Τράπεζας και ΣΕΤΠ) και στο αντίστοιχο πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί στη νέα εταιρία το οποίο θα περιλαμβάνει τις ίδιες παροχές με αυτές που θα προβλέπονται στο Καταστατικό του επαγγελματικού Ταμείου εφάπαξ της Τράπεζας Πειραιώς. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η εργοδοτική εισφορά / συμμετοχή θα καταβάλλεται από την νέα εταιρία.

Α9. Οι εργαζόμενοι στην νέα εταιρία διατηρούν όλα τα δικαιώματά τους που πηγάζουν από την ασφάλισή τους στο πρόγραμμα συμπληρωματικής ασφάλισης Υγείας και Νοσοκομειακής Περίθαλψης (ΝΝ σήμερα ή άλλης ασφαλιστικής εταιρίας στο μέλλον) καθώς και στο πρόγραμμα αρωγής τέκνων. Τα δικαιώματα αυτά θα παρέχονται από τη νέα εταιρεία
με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους εργαζόμενους της Τράπεζας Πειραιώς.

Α10. Η Τράπεζα Πειραιώς και η ΙΝTRUMδεσμεύονται από τη ρήτρα προστασίας της απασχόλησης των εργαζομένων όπως αυτή προβλέπεται στην κλαδική συλλογική σύμβαση της ΟΤΟΕ.

Β.

Σε περίπτωση λύσης ή λήξης της συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της INTRUMγια οποιονδήποτε λόγο και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με την νέα εταιρία ή την παρέλευση του αρχικά προβλεπόμενου χρόνου των 10 ετών (και ανεξάρτητα των μεταβολών, εταιρικών κ.α που ενδεχομένως θα έχουν επέλθει σε αυτό το χρονικό διάστημα),
η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσλαμβάνει κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της τους υπαλλήλους της εταιρίας που προέρχονται από την Τράπεζα και έχουν μείνει χωρίς εργασία, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν, (εξαιρουμένων εκείνων που έχουν ποινικά και πειθαρχικά παραπτώματα και όσων έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς). Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος εργασίας τους στη νέα εταιρία θα αναγνωρίζεται και θα συνυπολογίζεται συνολικά ως προϋπηρεσία για την μισθολογική τους ένταξη.

 

Γ.

Οι εργαζόμενοι που θα δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα εταιρία θα παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς και θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της στο πλαίσιο όσων ορίζονται στον Οργανισμό Προσωπικού.

 

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι

Για την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                               Για την ΟΤΟΕ                                            Για τον ΣΕΤΠ

Χρήστος Μεγάλου                                               Σταύρος Κούκος                                         Ιωάννης Κάκκας

Αναστασία Μακαριγάκη                                       Αχιλλέας Μυλωνόπουλος                           Στυλιανός Μουλακάκης

Go to top